Lid worden?

Welkom

volg ons op
facebook
twitter

Een website is een belangrijk medium waarmee je je als organisatie naar buiten toe kunt profileren.
Onze vereniging is een tijdje verstoken geweest van dit heel belangrijk informatie kanaal voor leden en niet leden.
Na een succesvolle extra ledenvergadering waarin leden en ouders van leden zich hebben aangemeld om de handen uit de mouwen te steken, kan het bestuur met trots vaststellen dat het weer in de lucht brengen van HV Zwart Wit website het eerste zichtbare resultaat hiervan is.

De overdracht van sponsoring naar een nieuwe groep van enthousiaste mensen is reeds in volle gang en zal zeker snel zijn vruchten afwerpen is de verwachting.

Na de vakantie periode zal ook de Activiteiten Commissie starten met haar taken m.b.t. het organiseren van activiteiten.  Deze activiteiten hebben niet alleen ten doel essentiële financiële middelen te generen maar zeker ook binnen de vereniging het "wij" gevoel te versterken.

Met betrekking tot de Technische Commissie zijn ontwikkelingen in gang gezet en moeten nog zaken uitgewerkt en ingevuld worden, zodra het zomerreces tot het verleden behoort. Heel belangrijk voor onze vereniging zijn de jeugdleiders en verenigingscheidrechters en de begeleiding en training hiervan, dus dit zal ná de vakantie hoog op de agenda staan.

Er is ook een groep van mensen binnen Zwart Wit die zich bezighoudt met de ontwikkeling van beleid en visie met ondersteuning van het Huis voor de Sport. Het is van groot belang dat het beleid en visie van de vereniging welke uitgewerkt wordt door de werkgroep kan rekenen op steun en input van de achterban. Met een groot draagvlak kunnen we samen een mooie toekomst voor onze handbalvereniging Zwart Wit veilig stellen.  Waarschijnlijk zullen we begin oktober een beroep doen op zoveel mogelijk input van onze achterban tijdens een bijeenkomst. Hierover ontvangen jullie nog bericht.

Zoals jullie kunnen lezen wordt er hard gewerkt en staat er veel op stapel. We zijn op de goede weg. Laten we zo door gaan..!!

Ter afsluiting wil ik een ieder bedanken die zich de afgelopen jaren als vrijwilliger heeft ingezet voor onze vereniging, op welk vlak dan ook, en die nu om welke reden dan ook heeft aangegeven te willen minderen cq stoppen. Misschien kan de nieuwe frisse wind die door onze vereniging begint te waaien er op enig moment weer voor zorgen dat ook deze kanjers hun weg weer terug ( of blijven) vinden naar onze vereniging, in welke hoedanigheid dan ook.

Names het bestuur,

Loe Hayen
Voorzitter